کتابخانه دیجیتال

 

  *   بازنگري در ارتباطات  «    « مسائل مربوط به نگار ه ها 

*  بحران و  وجدان « اخلاق روزنامه نگاری »  

*درسنامه روابط عمومی

* انتقال پیام تئوری های تأثیرات موجود بر محتوای رسانه 

* ارتباطات فراملی و جهان سوم  

* قانون مطبوعات جمهوری فدرال آلمان    

* قانون مطبوعات و آیین نامه اجرایی آن            

* قانون مطبوعات و قانون سندیکای مطبوعات لبنان  

* قانون مطبوعات مصر

* قانون مطبوعات اردن      

* قانون مطبوعات ترکیه    

* قدرت ارتباطات

* گفتمان های رسانه؛ تحلیل متون رسانه

* گذر از نو گرایی ارتباطات و دگرگونی چامعه

 جریان بین المللی اطلاعات  ( گزارش و تحلیل جهانی)

* کتابشناسی انقلاب اسلامی ایران ( 1372-1357)

* خبر

* بررسی مسائل مطبوعات ایران ( تهران، خردادماه 1377)

*  مجموعه مقالات سومین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران

* نظریه های روابط عمومی

* اصول حقوق ارتباطات در اسلام ( با مروری بر قواعد بین المللی )

* معیارهای داوری بخش دانشجویی

* اصول اولیه روزنامه نگاری

* پیام افرینان مطبوعات ایران

* روش های پژوهش رسانه

* رسانه عرب

* روزنامه نگاری نوین

* روزنامه نگاران ایران و آموزش روزنامه نگاری

* روزنامه نگاری در هندوستان

* روزنامه نگاری حرفه ای

* تهاجم فرهنگی در آیینه مطبوعات

* تحلیل محتوای چهل سال متون آموزش روزنامه نگاری در ایران

* تکنولوژی های جدید ارتباطی در کشورهای در حال توسعه

* واحدها و شاغلان عرصه مطبوعات و خبرگزاری ها

* زن در آینه مطبوعات

 

                 

 

پیوندهای سایت