اهداف و مأموریت های اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی

 - حمایت از برگزاری و سامان دهی نمایشگاه ها، همایش ها و جشنواره های موضوعی دانشگاهی و کشوری

- حمایت از برگزاری مراسم مناسبتی، جشن ها، اعیاد مذهبی و ملی

- حمایت از برگزاری و سامان دهی کلیه اردوهای ویژه دانشجویان، استادان و کارکنان

- حمایت از چاپ انتشارات دانشجویی توسط نهادهای فرهنگی دانشگاه

- حمایت از فعالیت تشکل های اسلامی و تدوین سیاست های مناسب برای جذب مشارکت حداکثری دانشجویان

- حمایت از فعالیت ها و ساماندهی کانون های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و هنری

- مدیریت خانه های فرهنگ دانشگاه، تشکیل و مدیریت دبیرخانه مرکزی ناظر بر کانون ها

- حمایت از تشکیل واحد سمعی بصری، مجتمع و اردوگاه فرهنگی در واحدهای دانشگاهی

- حمایت از فعالیت ها ی مرتبط انجمن های علمی دانشجویی و شوراهای صنفی

- مشارکت در برنامه ریزی کلان فرهنگی دانشگاه با حضور فعال در جلسات وزارت علوم، شورای فرهنگی دانشگاه، واحدها و سایر نهادهای مرتبط

- مشارکت در اجرای برنامه های فرهنگی با سایر نهادهای متولی امور فرهنگی در دانشگاه

- برنامه ریزی در جهت استفاده از متخصصین دانشگاهی در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

- مشارکت در برنامه ریزی و ساماندهی امور فرهنگی خوابگاه های دانشجویی

- حمایت و ساماندهی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه

- حمایت از نخبگان فرهنگی و اجتماعی در میان دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی

- همکاری با سایر مدیران جهت انجام شایسته تر امور فرهنگی

- تدوین و ابلاغ بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط

اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی

ارتباط با مدیرکل

captcha
بارگذاری مجدد