همکاران اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی

اداره فرهنگی و اجتماعی:

محمد ذوالقدری

مریم رزاقی

اداره امور کانون ها:

بدرالسادات طلوعی

اداره امور فرهنگی کارکنان:

عبداله رضایی

هدایت ستوده نیا

اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی

ارتباط با مدیرکل

captcha
بارگذاری مجدد