اهداف و مأموریت های پژوهشکده مطالعات اجتماعی و انقلاب

 - تبيين تحولات سياسي ـ اجتماعي معاصر ايران و دوران انقلاب اسلامي از طريق اجراي طرحهاي پژوهشي (بنيادي، كاربردي، نظري و توسعه‌اي)، چاپ آثار علمي و انتشار مجلات پژوهشي در حوزه‌هاي تخصصي تاريخ، علوم اجتماعي و علوم سياسي

- تعميق و گسترش مطالعات روش شناختي و كاربردي كردن آن در انجام تحقيقات، از طرق مذكور در ماده 1 و از طريق داير نمودن كارگاه‌ و همايش علمي

- تقويت مهارت و توانمندي‌هاي علمي پژوهشگران جوان

- نهادينه كردن فرهنگ نقد و گفتگوي علمي در جامعه از طريق برگزاري همايش‌ها، كارگاههاي پژوهشي و جلسات نقد و بررسي كتاب

- شناسايي جديدترين دستاوردها و يافته‌هاي علمي انديشمندان جهان در حوزه علوم انساني و معرفي آنها به جامعه علمي كشور

- گرد‌آوري، طبقه‌بندي و نگهداري سوابق و اسناد تاريخ معاصر و انقلاب اسلامي ايران

- بسط و گسترش مرزهاي دانش از طريق انجام تحقيقات و مطالعات بين رشته‌اي علوم انساني

- تأکید بر سویه گیری آینده پژوهانه در مطالعات اجتماعی و پژوهش های مربوطه

پژوهشکده مطالعات اجتماعی و انقلاب