اهداف و مأموریت های پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب

پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب، دارای هویت مطالعاتی و پژوهشی است که برای پیشبرد اهداف و رسالت دانشگاه آزاد اسلامی، به منظور پیگیری اهداف انقلاب اسلامی و گسترش گفتمان انقلاب اسلامی در عرصه مطالعات و علوم اجتماعی تأسیس گردیده و با بهره گیری از ظرفیت علمی و تخصصی سازمان و واحدهای دانشگاهی به انجام مطالعات بنیادی، راهبردی، وضعیت سنجی، مسئله شناسی اثر بخش و مورد نیاز انقلاب اسلامی در عرصه علوم اجتماعی مبادرت می کند و از راهکارهای مختلف و متناسب برای تولید، بازخوانی، گفتمان سازی و نشر یافته های پژوهشی و مطالعاتی بهره برداری و به عنوان پشتوانه علمی حوزه فرهنگی - اجتماعی دانشگاه ایفای وظیفه خواهد کرد.

اهداف پژوهشکده:

1. ایفای رسالت دانشگاه در پیشبرد علوم انسانی اسلامی و نظریه پردازی و انجام مطالعات بنیادی مورد نیاز و انتظار

2. بهره گیری از ظرفیت علوم اجتماعی برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و منویات مقام معظم رهبری

3. شناسایی کاستی ها و نواقص توسعه علوم انسانی اسلامی

4. افکار سنجی و مسئله شناسی اجتماعی درون دانشگاهی و محیطی در سطح کشور با بهره گیری از ظرفیت های واحدهای دانشگاهی

5. کمک به تحقق سیاست های دانشگاه آزاد اسلامی؛ نظیر قرار گرفتن در تراز دانشگاهی کارآفرین

6. تقویت گفتمان اجتماعی انقلاب اسلامی در سطح دانشگاه

7. رصد و پایش تحولات امروز و فردای جامعه و نظام( وضعیت پژوهی و آینده پژوهی)

8. ابتناء فعالیت ها بر مدار امور تولید کننده و فزاینده هویت اسلامی، انقلابی و ملی

9. اهتمام به تولید و بازخوانی دانش اجتماعی- اسلامی و نقد نظریات رایج در این عرصه

10. راهبردپرداز و کمک کننده به تصمیم سازی و تصمیم گیری

11. بازخوانی و بهره برداری از تحقیقات و مطالعات انجام شده

پژوهشکده مطالعات اجتماعی و انقلاب