ساختار سازمانی پژوهشکده مطالعات اجتماعی و انقلاب

- پژوهشکده

- گروه پژوهش های اجتماعی و نظر سنجی

- گروه تدوین تاریخ انقلاب اسلامی

- گروه اسناد و مدارک

پژوهشکده مطالعات اجتماعی و انقلاب