معرفی پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی

 

  وظایف پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی

1- نظارت و انجام پژوهش ها و تحقیق های بنیادی توسعه ای و کاربردی در تمامی حوزه های فرهنگی

2- انجام پژوهش های کاربردی و توسعه ای در حوزه آسیب شناسی و برنامه ریزی فرهنگی، مطالعات مقایسه ای فرهنگی و مطالعات نظریه های فرهنگی

3- انجام پژوهش های کاربردی و بنیادی در زمینه توسعه تمدن اسلامی ایرانی

4- برگزاری کارگاه ها، سمینارها، نشست ها ی علمی، نقد آثار، انتشار فصلنامه، کتب و ... در راستای اهداف پژوهشکده

5- برگزاری دوره های آموزشی به منظور تربیت پژوهشگران کار آمد و نیروی انسانی مجرب در حوزه های مختلف فرهنگی

6- انعقاد تفاهم نامه و قرارداد های پژوهشی با سازمان ها و موسسات پژوهشی و آموزشی در داخل و خارج از کشور

7- انجام پژوهش های بنیادی به منظور تولید محتوی علمی جهت برگزاری دوره های آموزش فرهنگی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی