اهداف و مأموریت های پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی

 

 1- سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت جهت انجام پژوهش و تحقیق در تمامی حوزه های مطالعات فرهنگی

2- توسعه پژوهش های فرهنگی با محوریت آسیب شناسی و برنامه ریزی فرهنگی، مطالعات مقایسه ای فرهنگی و نظریه های فرهنگی

3- انجام پژوهش های فرهنگی در حوزه تمدن اسلامی ایرانی

4- هم افزایی در میان نخبگان دانشگاهی و فرهنگی کشور

5- ارتقای دانش فرهنگی اعضای هیات علمی دانشگاه

6- تربیت پژوهشگران کار آمد و نیروی انسانی مجرب در حوزه های مختلف فرهنگی

7- توسعه ارتباطات علمی و پژوهشیِ فرهنگی در جامعه دانشگاهی داخل و خارج از کشور

پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی