اهداف و مأموریت های پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی

- تولید و گسترش ادبیات و دانش نظری در حوزه مطالعات فرهنگی

- صیانت از ارزش های فرهنگی حوزه تمدن اسلام و ایران

- تقویت و تعمیق رویکرد پژوهش محوری در عرصه فرصت ها، آسیب ها و تهدیدات فرهنگی معطوف به جامعه دانشگاهی

- آینده شناسی و آینده پژوهی فرهنگی در سطوح فروملی، ملی و بین المللی

- بسترسازی و ایجاد ظرفیت های لازم جهت بهره گیری از توان علمی و پژوهشی اهل قلم ونخبگان جامعه دانشگاهی در حوزه های نطری و عملی فرهنگ

- مشارکت و تعامل سازمان یافته با واحدهای دانشگاهی و مراکز پژوهشی فرهنگی در داخل و خارج از کشور

پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی