گروه های پژوهشی پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی

                                    

 1- گروه پژوهشی مطالعات نظریه های فرهنگی

 2. گروه پژوهشی مطالعات مقایسه ای فرهنگی

3. گروه پژوهشی آسیب شناسی و برنامه ریزی فرهنگی

پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی