گروه های پژوهشی پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی

1. گروه پژوهشی مطالعات نظریه های فرهنگی

2. گروه پژوهشی مطالعات مقایسه ای فرهنگی

3. گروه پژوهشی مطالعات آسیب شناسی و برنامه ریزی فرهنگی

پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی