همکاران پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی

           

مرتضی کریمی راد

مریم غلامعلی زاده

محبوبه پرگو

مسعود مهریار


 ارتباط با ما :

  021-47916759

  021-47916761

021-47916768

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی