همکاران پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی

مدیر اجرایی فصلنامه مطالعات میان فرهنگی

مرضیه ابوذری، شماره تماس: 44867194-021

پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی