استان مرکزی

واحد نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
ستاد هماهنگی
دکتر عباس احمدی مدیر فرهنگی و اجتماعی
086-34134188
اراک دکتر شاهرخ حکمت
معاون فرهنگی و اجتماعی
086-34132278
ساوه
سید اسحاق آقامیری
معاون فرهنگی و اجتماعی

آشتیان امید طاهرنژاد کارشناس فرهنگی و اجتماعی 086-37226384
نراق
حمید سعادتی  رئیس دفتر فرهنگ اسلامی 086-44463876
محلات
مریم قاسمی  کارشناس قرآن و عترت 086-43224551
خمین
حسن اصغری رئیس دفتر فرهنگ اسلامی
تفرش
علی کریمی مسئول کانون قرآن و عترت 086-36238514
فراهان
عبدالرضا هدایتی رئیس دفتر فرهنگ اسلامی 086-33722360
زرندیه
احمد گل محمدی رئیس دفتر فرهنگ اسلامی 086-45229250
جاسب
اکرم پنبه ای  مسئول امور فرهنگی 086-44263512
کمیجان
نیک عهد
دلیجان
فاطمه زاهدنژاد 086-44242206

پیوندهای سایت