طرح های پژوهشی

طرح پژوهشی فرهنگ واژه ها و کاربردهای قرآنی

طرح پژوهشی تصحیح و تعلیق تذکره « خزانه عامره » - سال 1389

طرح پژوهشی قرآن و فرهنگ عصر نزول - سال 1387

طرح پژوهشی الهیات شادی بخش - سال 1392

طرح پژوهشی « بررسی محتوایی سوره به سوره قرآن کریم » - سال  1389

پیوندهای سایت