اسناد

اساسنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

برنامه ششم برنامه توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی

خلاصه کتاب قرارگاه های فرهنگی

دغدغه های  فرهنگی مقام معظم فرهنگی

سند اسلامی شدن دانشگاهها

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

سند راهبردی کشور در امور نخبگان

سند نقشه جامع علمی کشور

مجموعه مقررات حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

مصوبه فرهنگ عفاف

نقشه مهندسی فرهنگی کشور

 


  

 

 

 

پیوندهای سایت