معرفی پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب

پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب،  دارای هویت مطالعاتی و پژوهشی است که برای پیشبرد اهداف و رسالت دانشگاه آزاد اسلامی، به منظور پیگیری اهداف انقلاب اسلامی و گسترش گفتمان انقلاب اسلامی در عرصه مطالعات و علوم اجتماعی  تأسیس گردیده و با بهره گیری از ظرفیت علمی و تخصصی سازمان و واحدهای دانشگاهی به انجام مطالعات بنیادی، راهبردی، وضعیت سنجی، مسئله شناسی اثر بخش و مورد نیاز انقلاب اسلامی در عرصه علوم اجتماعی مبادرت می کند و از راهکارهای مختلف و متناسب برای تولید، بازخوانی، گفتمان سازی و نشر یافته های پژوهشی و مطالعاتی  بهره برداری و به عنوان پشتوانه علمی حوزه فرهنگی - اجتماعی دانشگاه ایفای وظیفه خواهد کرد.

آدرس سایت پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب     https://issr.iau.ir

 

 

 

 

 

 

پژوهشکده مطالعات اجتماعی و انقلاب