خبر اصلی

جلسه کمیته نظام فرهنگی و تربیتی سند دانشگاه اسلامی به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی

کمیته فرهنگی تربیتی شورای اسلامی شدن دانشگاه ها با حضور معاون فرهنگی نهاد مقام معظم رهبری، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و درمان، معاون فرهنگی سازمان بسیج اساتید، مدیران کل فرهنگی و دانشجویی وزارتین و سایر اعضاء به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردید.

ادامه مطلب