جلسه شورای عالی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر طهرانچی