شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی با حضور دکتر جهان‌بین