نشست شورای بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی و مشهد با حضور دکتر جهان بین