بازدید دکتر جهان بین از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه