تماس با ما

اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی:

نشانی: انتهای بزرگراه شهید ستاری ( شمال)، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک ، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، بلوک1، طبقه 4

تلفن: 47351430


مرکز ورزش و تربیت بدنی :

نشانی: انتهای بزرگراه شهید ستاری ( شمال)، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک ، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، بلوک 2 ، طبقه 3

تلفن: 47352301


اداره کل دانشجویی :

نشانی: انتهای بزرگراه شهید ستاری ( شمال)، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک ، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، بلوک 2 ، طبقه 3

تلفن: 47351201