تکریم و معارفه رئیس مرکز ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی